2 girls 1 cup

G’UANN E M’NGUCC ALLA UERR!

G’uann : Ha s’ndout, M’ngù !… è scoppiet la uerr!… nudd ha
sapout, tu?

M’ngucc’: Jì so surd’… i bomb ne send’ch’!

G’uann: Ce bomb e bomb… nannè ca la uerr s’ fesc’ chiu’ chi
bomb!… mo s’ fesc’ ch’ tutt e ch’ nudd la uerr!…

M’ngucc: Na uerr senza bomb, nannè na uerr… angor jè nu
film!

G’uann: Ca com a nu film m’è parout! Pienz ca s’è vist nu
apparecchj ca trasev jinz a nu grattaciel… po arr’vev
uald ca s’ scaffev’ jinz’a cudd d’azzicch’… nu fusc’a
fousc’ d’ cr’stien…

M’ngucc’: E i bomb, nudd?… allor nannè na uerr! Ava jess’
afforz nalda cos’…

G’uann’: jè na uerr p’rcè uavon ditt a la television!… Eppo’ i
chiu gruoss grattaciel du munn s’avon squagghjet
com’ o burr… nanz sep quanda cr’stien avon muort!…
e nanz sep mangh’ cè stet!

M’ngucc’: Angor è stet na d’sgrazj’?

G’uann: Non. Disc’n ca jè nu terrorist… nu musulmen!

M’ngucc’: E nu musulmen da soul fesc’ tanda casein!… chidd
par’n tanda “pov’r a jor”… p’fforz a va stè sott
qualche trucch, qualche cos’ ca nouj na cap’sceim!…
Eppo’… ach’ssì joun s’ pr’send ch’ du aeroplen sop
a l’Amerch? Chidd… Jamerchen, n’ ten’n tutt sotto
controll… mo f’jurt c’ nanz’n jevn’ avv’rtì d’nu
musulmen… vattruov ce stè sott!

G’uann: Nouj no p’teim sapè!… nouj v’deim chedd ca n’fesc’
v’dè la television… u munn e l’Amerch stonn tropp
l’nden daddò!

M’ngucc’: Cert ca u munn è propj canget… appreim u trad’tor
u tr’viev da nanz u v’diev e u spariev… c’ t’niev la
mira bbon… mo addov t’ mitt e mitt t’ vet’n e
t’ven’n a tr’vè ! Ecch p’rcè chessa storj d’l’Amer’ch
a mev namm conving’!… p’ mev ava jess stet qualche
ald Amer’chen… chjein d’ sold e d’ saiett’!

G’uann: Cert ca i musulmen chi cammiell addov s’ pr’send’n!…
avona jess tand’ potiend i cammiell, addov pot’n
arr’vè!… mo avona scì sop a chidd muort d’ fem e
javona bombardè buon buon… v’attruov quand n’avon
acceit: femn, viecchj e p’cc’ninn!

M’ngucc’: La uerr jè la uerr, G’uà!… aqquann acch’mmenz na
f’rnesc’ chiu’!

G’uann’: Schitt ca chessa uerr sicce com’ la vesc’ch!… per’
scem… ma jè chjen d’ saiett e d’ n’vam’tè… chidd
ca par’n ca na cendr’n’… chidd so i preim ca pot’n
jess stet… potess ca pour tu si nu musulmen trad’tor!

M’ngucc’: A mev?… e ce tengh la facce du trad’tor jì?… na
tengh’ né la varv’ e mangh’ u cammell’… d’ chessa
uerr ca nanz’ capisc’ nudd nan vogghj sapè !

G’uann: Fascim’n nu bell tressett, M’ngù!… e d’sta uerr nan
seim parlann chiu’…
M’ngucc: Tand’ tutt u’ munn stè dret a la television a v’dè u
spettach’l… com a nu film!… e tutt i pov’r sf’sset
menz’ a la uerr… ca mor’n a la daver’!

lillino patano