2 girls 1 cup

MANNAGHJ’ ALL’ EURO…

G’uann’: La penzion la sciout a p’gghjè, M’ngù?

M’ngucc’: So semb u preim aqquann arreiv la dì d’ sigg’ la
penzion…no veit ca i sold s’n vonn com a l’acque!

G’uann’: Avon ditt ca b’sogna strusc’l tutt la penzion, p’rcè
dopp ven l’EURO…e la leir nan ava valè chiù nudd!

M’ngucc’: Ma cuss Euro d’addov uavon sciout assì, na stemm
bbuon mo nouj ch’la leir’a nost?..u capp’r nuost jè
ca seim amand di frastier!

G’uann’: Mo l’Europ è d’v’ndet tutt joun..eppour i sold avona
jess i stess p’tutt…

M’ngucc’: Allor l’Euro vel p’ tutt l’Europ?….potess?..ma c’ggè
tra cap’rseis e tr’ggianeis nan p’teim v’dè..joun deisc’
“uauein” a uald!…mo f’jurt l’Europ!..chi tedesck ca
nan’ pot’n v’dè e chi n’gleis ca tutt jor capisc’en!

G’uann’: Questa è l’era moderna, M’ngù!…ch’la gelosì nanz’ vè
da n’sciuna vanne!..l’Euro jè propj na bella cos’…

M’ngucc’: Ma p’rcè avon ditt ca b’sogna strusci’e tutt i sold
d’la tr’d’ces’m?

G’uann’: Ach’ssì ch’la penzion d’uann nuov, t’ truov schitt chi
sold nuov’..p’na t’né nd’reij…ce t’ creit p’ ce jè!

M’ngucc’: Ach’ssì po senza na leir…batteim e men e scem a
mangè “o’ p’lon’”..opour vengh’ a mangè cast!

G’uann’: Ma cudd jè nu conzigl’… p’ chidd ca su pot’n
p’rmett… po ognodoun s’ fesc’ i cund’ ch’la palda so’!

M’ngucc’: E cuss’ jè u capp’r!…la pald d’nu pov’r penzionet jè
rott da p’jedd..o ch’l’Euro o ch’la Leir… nan avanz
me nudd!… po tutt chidd cendes’m jinz a la pald,
addov jama mett? Ch’la chep ca nandand
m’acch’mbagn’, statt a fè tutt sti cund p’accattè
mienz cheil d’ c’m’drep o na ciambet d’aleisc’ crout…

G’uann’: Chi sold nanz sbagl’ n’scioun…stonn tutt ch’ juocchj
apiert aqquann’ s’ tratt d’sold, M’ngù!..Ada d’v’ndè
brev pour tu aqquann’ tavona dè menz e men la penzion
in Euro!

M’ngucc’: U sacc’ ca n’scioun jè scem e tiemb d’ josc’… ma
nouj a chess’ etè ama stè a ffè tanda sfuorz…
tanda cund!

G’uann’: Jè ver e jè, M’ngù…ca sop a la terr nanz f’rnesc’ me
d’ m’barè!…e cu tressett quanda Euro n’ma sc’què?

M’ngucc’: Abbell bell, G’uà…ca nu Euro vel 1937 virgola vindisei
lire…angor t’ creit ca so caramell gli Euro!

G’uann’: Capp’r, M’ngù…ca ta mbaret bbuon d’fè i cund in Euro!
M’ngucc’: E ce t’ creit tu ca s’ccom so vecchj …so pour
sc’m’neit?…Macher, com deisc’ Berluscon, mu donn
nu bbell auemnd in Euro!..u se com eggha stè
chiu’ megghj!

lillino patano