2 girls 1 cup

U LATTAMINUE

C’ nange stè u lattaminue a Natel, nange stè nè priesce e manghe amo’r. V’leit sapè com’ s’ pr’per? Da la dì d’ Sanda L’ceije s’ metten i nozze’r a bbagne a na vanne o’scour. S’ lassen a la sch’rdet p’ chiu’ d’na semen..doppe s’vonne a’ssì, ch’la scorze ch’av’amm’ddet e s’n ven fac’la fac’l com’a na bella scer’net. Tutt n’ziem atturn’o taue, qualche ser’a preim du Natel, nouje, mamme, tatè e nononne, n’ m’ttem a p’lzè chidde nozze’r ch’assev’n b’jangh b’janghe com’e diende d’nu p’cc’ninne. Aqquanne i jemm p’lzet tutt quande, i mascenamme jinz’o passatutt e assev na pasta bianghe ch’ad’rev d’ minue d’la staggion’. Dopp, aqquanne n’jemm sciout tutt’a cocche, mamme e nononne, a cor’ a cor’, s’ m’tteven jinz’a la ch’scein a pr’parè. I nozz’r mascenet s’ m’sc’chav’n ch’ l’acqua cald, s’m’ttev’n jinz’a nu panne bjanghe, s’ str’ngev’n e assev com a nu latt ca t’ d’scev “biv’m!” p’ quande jer bjanghe. Cudde latt di minue d’la staggion jer ques pronde jinz’a la t’jedd d’ cret p’ d’v’ndè piatanze. U fuoch stev prond cu tr’pet sop’ e p’nnesc’r. La t’jedd cu lattaminue s’ m’ttev sop’o fuoch e s’ap’ttev ch’assev a ferv…Mamme e nononne a cor a cor, azzicch’o fuoch, pr’jav’n Gesù Bammein ca jera nasce, e r’zzuav’n cudd latte angor sp’tt’rrev e s’n scev a mer tanda fateij e tanda sacr’fic’j. Aqquanne assev a ferv cudd’ latte, s’amm’nev jinz’u reis, p’chidd co v’lev’n o s’no’, s’ l’vev da sop’o fuoch e s’ast’pev a na vann asch’nnout, p’assiue a la taue la Sanda dì d’ Natel. Aqquanne uann’scev mamme cudde prisce sop’a la taue, nouje p’cceninn p’nzamme “Ma aqquanne ue’ fatt mamme stu m’racue, c’ n’scioun è vist nudd?” Schitte jedd’ e nononne u sapev’n cudde segret du Lattaminue, ca ogne janne, a la dì d’ Natel arr’vev sop’a la taue dolge dolge com a nu vaes d’ Gesù Bammein…

lillino patano