2 girls 1 cup

U NATEL

U Natel addor
d’ mandarein
d’ ngienz
e d’ Gesu’ Bammein
U Natel
sep ‘d’ Pr’sepj
d’ cart’ddet
e lattaminue
U Natel addor
da jinz’ e da daffor
U Natel
n’ fesc’ nasc’
n’ port mb’razz
eppo’ n’abbrazz
U Natel
je’ nu cor ch’ abbatt
e na stella berafatt
U Natel
com’o munn
je’ grann
p’rce d’ josc’
je’ Natel a tutt vann
U Natel
n’ vol bben
e nu ddeisc’ cu cor
e cu suon di camben
U Natel n’acchmbagn’
p’ tutt la veit
ch’ cudd’ addor
ca sep d’ mandarein
d’ ngienz
e d’ Gesu’ Bammein

lillino patano