2 girls 1 cup

L’EMIGRANTE

U paeis addov so net
stè tropp l’nden
da chessa terr
addov fatijech
eppour daddo’
send’ch i camben
e uaddor d’ mamm
ca m’ vol bben

U paeis ca so’ lasset
de vann du mer
arr’s’megghj a na bella sc’rnet
cu sol fort e u ccald
d’la staggion-a nost

U paeis addov so net
u port’ch jinz o cor
p’rcè ddè ste’
la ches d’la mamma me
u r’cuord d’ nononn
e la vosce d’ tatè

U paeis addov so net
nannè ricche d’ sold
d’ stret e d’ palazz
ma pour ca jè
mis’ r e pov’riedd
nammu pozz sch’rdè
p’rcè addor d’ sol
d’ terr e d’ staggion
p’rcè ddè stè
la ches d’la mamma mè
i r’cuord d’ nononn
e la vosce d’ tatè

lillino patano