Aqquanne du ccald nanz’n pot chiu’, aqquanne u scerocche e u favugghje n’avone cuotte buone buon e stem quese p’ sc’cattè, tann’ arreiv’ la fest’ d’la Madonne. Ca po la Madonne pi cap’rseis jè joun asc’chitte: La Madonne du Puzz’. Ma chessa Madonna nost’, jè pour d’ tanda frastier. Ven’n dall’Amerch, do Canadè, dalla Svizz’r e dalla Germanij p’ p’tell’ v’de’ e p’ c’rcarg’ la grazj. Jedd na parl, send e citt. Aqquanne vole u fesc’ nu m’racue a c’nge p’jesce a jedde! Jè bell chessa Madonna nost! Ten na bella veste ch’ cert ch’lour veiv e ch’nu bammein mb’razze ch’arr’smegghj tutt a jedd. Fu tr’vet abbasce a nu puzze dopp ca ng’scì nzuonne a nu mon’ch ca stev chiu daddè ca daddo’. Da chedda dì la Madonna nost è d’v’ndet semb chiu granne e javete jinz’a na chies tutta bjanghe ca da l’nden per’ com c’jè d’farein o d’ zucch’r, ch’ tanda f’niestr e ch’nu p’rtone tutte d’ bronz. Ma la dì d’la fest , ca jè semb’ l’uld’ma d’mench d’ajust, la chies nan’avast a ddè r’per a tutt i frastier ca ven’n da tutt u munn p’la devozion’ alla Madonna noste. Pour u paeis paer stritte e p’cc’nunn p’la ggend ca com a nu mer arreiv sop a Capurs e aggeir e vold, greit, s’ lamend, chjange, accatt, venn e cerch’ la grazje. S’ mmesc’ch’n i razz, i m’stier, i cr’stien ca cret’n e chidde ca jastemn, chidde ca fatijen e chidde ch’arrobb’n…ma sop’a tutt stu mer d’ ggend stè jedd la Madonna nost: bell, p’leit, giov’n e aggraziet! Senza na picch d’ sust, acchiamend a tutt e s’aggeir u paeis p’rtet mbrazze com a na reggein da chidde ca chi cerje d’ mienz’ quindel sott a nu sol ca spacch’i paet cand’n e prej’n p’avè la grazje. Eppo’ quaes semb chjov a chessa fest…f’rnesc semb ach’ssì’ ch’na chj’vout a z’ffunne ca lev’u paeis dalla cer, do s’dor e da tutt i porcarì di cr’stien…Com a nu d’frisc’k n’ lasse chessa Madonna noste, com c’n lev tutt i p’cchet e n’ lasse n’arja l’gger e chiu’ p’leit.

lillino patano