2 girls 1 cup

UEREIN

Uerein jer d’la Cirenaiche, d’scev papà. Jer vasce e nerje nerje. F’mev com a nu turche e parlev citte citte. Com’nev ch’la chep abascet p’la brevogne e b’vev u mmier a tutta forze. A chidde tiembe l’acque jer schitte chedd du puzz e d’ chidde tre o quatte f’nden ca steven jinze o paeise: u r’bnett p’l’acqua fredd e chedda cald na stev manghe jinze suonne. Uerein allor, ca na t’nev fateije, ca aqquanne ngiu’ d’sceven p’rtev u banne atturne o peise p’ chidde ca m’ttevene la fraske e v’nneven u mmier, acchem’nzò a p’nzè ca forse forse, ch’ l’acque s’ p’teve uadagnè ngualche cos’. V’dì ca l’acque abb’s’gnev e ca qualche fem’n s’ stanghev p’rcè u puzze jinz’ a la ches no t’nev e dalla f’nden a la ches’u strapazze jer assè.
Allor’ s’accattò ddò zzol’ e acchem’nzò a v’dè c’ l’acque s’ v’nnev. E l’acque s’ v’nnev, sein! I vecchiaredde chi d’lour a la schen e i fem’n ca t’neven la bella probietè acchem’nzor’n a fars’ p’rtè l’acque da Uerein.
Vist’ ca nan’ach’ss’ndev ch’ ddò zzol’, Uerein, ca nanner d’la c’quer, s’ fascì chi men’ so nu bbell’ carruozz’ chi rot’ d’ gomme e o post’ d’ do zzol’ a la volde n’ car’scev jott’…scev chiu’ l’ggier e uadagnev d’ chiu’.
Stev pour qualche fem’na vitue ca pr’vò a fars’ t’qquè da Uerein, ma na fu cos’. Uerein t’nev semb’ la chep abascet e o post di fem’n s’vasev i b’tt’glioune du mmier.
D’scev ca i fem’n donn’ a la chep e schitte cu mmier passen i d’lour…Eppour do banne e da l’acque v’nnout Uerein nanz’arr’cch’scì. I sold si b’vev tutt dret o mmier e pi s’garett. Aqquanne fascì vecchj, senza vosce e senza forz’, f’rnì d’ p’rtè u banne e d’ car’scè l’acque.
Ach’ssì, p’ passè u tiemb e p’ mbr’gghjè la veite, assev e trasev da jinze barr e da jinze candein, da la ser a la matein…po’, Uerein nanz’ v’dì chiu’. Qualche doun diss’ ca jer muort ci u’ sep’ da quanne. Ma steven chidde ca d’sceven “ E ci u’ sep!….fors s’ne scioute in Cirenaiche a tr’vè la mamme, uatten e qualche doune ca ngè vol’ bben!”.

lillino patano